Algemene voorwaarden

AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES
Auto Jansen t.h.o.d.n.
Autoverhuur Hoogeveen: de ondernemer die handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf, verder te noemen: de ondernemer;
Bedrijf: de onderneming die handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf. Verder te noemen: de klant;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat
met de ondernemer. Verder te noemen: klant ;
BW: Burgerlijk Wetboek;
Overeenkomst: aanbod en aanvaarding tussen de ondernemer en klant;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op
afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten
van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Herroeppingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst;

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam ondernemer: Auto Jansen t.h.o.d.n. Autoverhuur Hoogeveen;
Vestigingsadres: Plesmanstraat 89, 7903 BG Hoogeveen;
E-mailadres: info@autoverhuurhoogeveen.nl;
Telefoonnummer: 0528-220244;
KvK-nummer: 58113339.

ARTIKEL 3: WERKZAAMHEDEN VAN DE ONDERNEMER
Groot- en detailhandel in motorvoertuigen, onderdelen en accessoires. Verhuur van
personen/bedrijfsauto's.

ARTIKEL 4: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten welke
gesloten worden met de ondernemer.
2. Algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Conform artikel 6:225 lid 3 BW
zijn de algemene voorwaarden van de ondernemer telkens van toepassing.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze
door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN
afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomsten indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
6. Het door de klant zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of
opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de
toepassing hiervan.
7. Een klant ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt
ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden
op latere door klant gedane aanvragen, op latere door ondernemer uitgebrachte aanbiedingen,
op latere opdrachten van klant, op latere opdrachtbevestigingen van ondernemer, op latere
door klant met ondernemer te sluiten en gesloten overeenkomsten alsmede op alle overige
latere rechtsbetrekkingen tussen klant en ondernemer.
8. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde
rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de
betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene
voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige
bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.
9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
10. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen. Het door de klant zonder commentaar accepteren en behouden van een
offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als
instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van
een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige
bepalingen onverlet.
11. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de ondernemer bindend.
Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of
aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de
ondernemer bindend.

ARTIKEL 5: AANBOD
1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te
passen. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, termijnen voor uitvoering etc. van ondernemer
zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q.
aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de klant aanvaard, heeft de
ondernemer het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt
dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Ondernemer mag uitgaan van de juistheid van alle door de klant bij de aanvraag verstrekte
gegevens.
AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
5. Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen zijn een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten/voertuigen.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
- De prijs exclusief belastingen;
- De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
- Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- De wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst;
- De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
- De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
- Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
- De manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;
- De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
- De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
- De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.

ARTIKEL 6: OFFERTE
1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.
2. In de offerte wordt in ieder geval vermeld:
- De roerende zaak en/of dienst;
- De prijs (exclusief BTW);
- De wijze waarop de prijs wordt berekend;
- Het moment en de wijze van betaling;
- Voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de huur van het
voertuig alsmede de globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten
duur van de huur;
- Dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of
wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever
verstrekt.
AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN
3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na
offertedatum.

ARTIKEL 7: PRIJZEN
1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de
overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen,
arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, of zich koerswijzigingen voordoen ten opzichte
van de munteenheid van het land waarin de producten die worden verhandeld dienen te
worden
afgerekend c.q. van de munteenheid van het land waaruit de producten die worden verhandeld
afkomstig zijn, is de ondernemer gerechtigd de hieruit voortvloeiende prijsverhogingen aan de
klant door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de
ondernemer worden uitgegeven en in werking treden, dan is de ondernemer gerechtigd de
daarin vermelde prijzen aan de klant in rekening te brengen.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
BTWtarieven.
3. In afwijking van lid 1 kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ondernemer geen invloed op heeft,
met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Ingeval de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin
mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in
dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is die klant bevoegd de
overeenkomst te ontbinden.
5. In afwijking van lid 1 kan ondernemer diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar ondernemer geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
6. Indien de prijs blijkt foutief te zijn gecalculeerd dient ondernemer de klant daarvan op de
hoogte te stellen. De klant heeft de mogelijkheid om alsdan van de overeenkomst af te zien,
tenzij ondernemer aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen.
7. Ondernemer is niet verplicht tegen de foutieve prijs haar diensten af te leveren.
8. Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de klant geen rechten ontlenen.
9. In het geval er geen prijs is overeengekomen, heeft ondernemer recht op een prijs vast te
stellen naar redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 8: OVEREENKOMSTEN
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de
overeenkomst ontbinden.
AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
- het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met
klachten terecht kan;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
- de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering
van de overeenkomst;
- de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende voertuigen.
8. Mondelinge toezeggingen zijn onder voorbehoud en niet bindend, tenzij achteraf door
ondernemer schriftelijk is bevestigd.
9. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of
aanvullingen op de aannemingsovereenkomst dient in overleg met ondernemer te geschieden
waarna dit schriftelijk bevestigd dient te worden.
10. De klant is verplicht om zich te houden aan alle verpakkings-, etiketterings-, of andere
aanleveringsvereisten, die worden voorgeschreven in enige wet- of regelgeving dan wel die
door ondernemer worden gesteld betreffende de huur van het voertuig.

ARTIKEL 9: RESERVERINGSVOORWAARDEN
1. Reservering kan enkel geschieden vanaf 18 jaar.
2. Bij reservering ontvangt de klant een bevestiging per e-mail.
3. Ondernemer heeft de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de klant omtrent
de beschikbaarheid van het voertuig.
4. De klant mag tevens bij ondernemer langskomen om een huurovereenkomst te ondertekenen.
5. Indien nodig is de ondernemer gerechtigd om een boeking te wijzigen naar een ander
verhuurbedrijf onder voorbehoud van beschikbaarheid en zal de klant hierover tijdig informeren.
AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN
6. Indien de klant vragen heeft voor de ondernemer betreft dit geen reservering. De auto is dan
nog steeds beschikbaar voor een ander.
7. De huurovereenkomst c.q. orderbevestiging dient te zijn ondertekend alvorens de reservering
vaststaat. Zolang deze niet ondertekend zijn is de ondernemer gerechtig om het voertuig te
verhuren aan een ander.

ARTIKEL 10: DOCUMENTEN
1. Klant en derden die verbonden zijn aan de overeenkomst dienen allen in bezit te zijn van een
geldig rijbewijs en deze aan te tonen bij de ondernemer.
2. Ondernemer accepteert enkel Nederlandse rijbewijzen met een minimum leeftijd van 18 jaar.
3. De navolgende documenten dienen te worden overlegd:
- Geldig rijbewijs van alle bestuurders;
- Geld paspoort en/of ID;
- Adres specificatie;
- Voor bedrijven geldt een KvK van inschrijving niet ouder dan 6 maanden.
4. Ondernemer heeft het recht om in voorkomende gevallen de auto niet te verhuren zonder
opgaaf van een reden.

ARTIKEL 11: INSCHAKELING VAN DERDEN
De ondernemer is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

ARTIKEL 12: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES
De klant kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, daar de
daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails en
dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De klant kan zich er niet op beroepen dat het
uitgevoerde niet overeenstemt met eventueel getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij
wijze van algemene aanduiding worden verstrekt.

ARTIKEL 13: HUURPERIODE
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de datum, tijd en tegen het tarief zoals op de
huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen.
2. De huurovereenkomst van het voertuig gaat in op het moment dat de klant het voertuig door de
ondernemer geleverd krijgt zoals op de overeenkomst vast gelegd en of indien anders met de
ondernemer schriftelijk afgesproken is.
3. Een huurdag is van 08.00 uur – 07.55 uur de volgende dag.
4. Het ophalen van de huurauto om 17.00 uur op de middag voorafgaand aan de huurdag is in
overleg en is op basis van beschikbaarheid tegen een vergoeding van € 29,95.
5. Klant is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode
eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde adres van de ondernemer: Plesmanstraat 89,
7903 BG Hoogeveen terug te bezorgen.
6. Het voertuig mag slechts met toestemming van de ondernemer worden teruggebracht buiten
openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld. Ondernemer is
verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.
7. Indien klant het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is ondernemer gerechtigd kosten in
rekening te brengen. Bij overschrijding van de huurtermijn wordt een volledige dag aan huur
AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN
extra gerekend. Als het voertuig de dag daarna nog niet teruggebracht is, herhaalt dit proces
zich, net zo lang tot de auto terug is gebracht. Wanneer het voertuig op de afgesproken datum
zoals op de huurovereenkomst vermeld is, niet is teruggebracht, wordt er een aangifte bij de
politie gedaan. De hiermee gepaarde kosten komen voor de rekening van de klant.
8. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien klant aantoont dat de overschrijding van de
huurtermijn het gevolg is van overmacht. Klant dient ondernemer te informeren wanneer dit van
toepassing is. Als het voertuig voor langere tijd gehuurd wordt, wordt er wekelijks een factuur
gestuurd.
9. Alle met de huur gepaarde kosten welke door ondernemer worden gemaakt, komen voor de
rekening van de klant.

ARTIKEL 14: WIJZIGING AUTOCATEGORIE
1. De bevestiging van een reservering bij ondernemer is altijd een bevestiging van de
autocategorie, nooit voor een specifiek merk of model.
2. Ondernemer onderhoudt wagenparken met verschillende merken en modellen huurauto's van
gelijkwaardige grootte en configuratie.
3. Ondernemer behoudt zich het recht voor om klanten van een huurauto te voorzien die uit een
gelijke of een hogere autocategorie komt dan de klant heeft gekozen en/of betaald.

ARTIKEL 15: VERPLICHTINGEN KLANT
1. Klant dient te allen tijde het voertuig zo schoon mogelijk te retourneren.
2. Bij het slecht of niet-nakomen van deze verplichting kunnen er schoonmaakkosten in rekening
worden gebracht, met een minimum van € 25,- (excl. btw).
a. Voertuig bij inlevering niet schoon, kosten € 25,- (excl. btw).
b. Ernstige vervuiling € 140,- (excl. btw) Wanneer het interieur niet meer schoon te krijgen
is, zal er een nieuwe interieur geplaatst moeten worden, de rekening zal in dat geval
door Ondernemer aan de klant in rekening gebracht worden.
c. Klant dient de door klant aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken
met, indien vereist, de door klant aangegeven vereiste toevoegingen. Indien dit door
klant niet mogelijk is, zal in dat geval de klant de volgende kosten in rekening brengen:
- 1/4 tank: € 25,-
- 1/2 tank: € 50,-
- 3/4 tank: € 75,- -
- Volle tank: € 100,-
- Bovenstaande bedragen zijn een minimum indicatie en zijn afhankelijk van de
prijsfluctuatie van de brandstof.
3. Bij het terug brengen van de voertuig en het niet volledig aftanken kom en er extra service
tankkosten bij van € 10,- naast de brandstofkosten. Klant is verplicht de verplichtingen en
verboden van deze huurvoorwaarden op te leggen aan bestuurder(s), passagiers en andere
gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan. Goederen zijn niet
verzekerd en personen niet anders dan in een ongevallen inzittenden verzekering volgens huur
overeenkomst. Klant dient Ondernemer zo spoedig mogelijk te informeren bij; a. Verstoring
van de werking van de kilometerteller.
b. Verstoring aan het brandstoftoevoersysteem.
c. Het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of
redelijkerwijs kan ontstaan.
AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN
d. Vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en
toebehoren daarvan.
e. Beslaglegging op het voertuig
f. Omstandigheden waarover Ondernemer redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
4. Ondernemer zal bij elke vorm van criminaliteit aangifte doen bij de politie. De kosten hiervan á
€ 150,- incl. btw zijn voor de klant. Indien Ondernemer inlichtingen aan autoriteiten dient te
verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd
of gebruikt, dient klant in verband daarmee gestelde vragen van Ondernemer zo spoedig
mogelijk te beantwoorden of deze vragen zo snel mogelijk verstrekken. Bekeuringen of
beschikkingen die in het binnen- en buitenland door de klant gemaakt zijn, komen voor
rekening van de klant, inclusief de kosten voor de behandelingskosten van € 10,- exclusief btw.
Bij gebrek aan betaling zal de incassobureau ingeschakeld worden en de kosten hiervan zijn
voor de klant. In geval van ongevallen, beschadiging voor klant kenbare of waarneembare
defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is klant
verplicht: a. Zo spoedig mogelijk melding;
b. De instructies van klant op te volgen;
c. Alle gevraagd en ongevraagd alle informatie die op de gebeurtenis betrekking hebben aan
klant of aan de verzekeraar te verstrekken;
d. Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of
vermissing beschermd te hebben;
e. De klant en door de klant aangewezen personen wordt gevraagd alle medewerking te
verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of bij verweer tegen aanspraken
van derden;
f. Melding te doen bij de politie ter plaatse en bij ondernemer zo spoedig mogelijk een volledig
ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan klant over te leggen;
5. Klant dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de
bediening van de eventuele alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten.
6. Tijdens verhuur dient de klant zorg te dragen voor onze auto’s. Dit houdt onder andere in:
oliepeil en het peil van andere vloeistoffen controleren en bandenspanning controleren. Bij
vernieling, misbruik, of niet-nakoming van deze verplichting kunnen er kosten in rekening
worden gebracht.

ARTIKEL 16: ANNULERING
1. Een annulering bij ondernemer kan enkel schriftelijk geschieden indien iets anders met de
ondernemer is overeengekomen.
2. Wanneer bij ondernemer de klant zijn/haar voertuig reserveringen wilt annuleren zijn de
annuleringskosten van toepassing.
3. De hoogte van de kosten voor het annuleren van een voertuig hangt af van de datum van
annuleren.
4. Deze kosten zullen apart worden vermeld op de offerte.
a. Wanneer een aanbetaalde reservering bij Ondernemer wordt geannuleerd, zijn de
annuleringskosten voor deze reservering € 25,00 en komen deze boven op de
algemene annuleringskosten.
b. Annuleert u tot 7 dagen voor het ophalen van de huurauto, dan zal een vast
onkostenbedrag van 50% van het totale huurbedrag worden ingehouden.
AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN
c. Annuleert u binnen 7 dagen voor het ophalen van de huurauto, dan zal een vast
onkostenbedrag van 75%, van het totale huurbedrag worden ingehouden.
d. Annuleert u 1 dag (24uur) voor het ophalen van de huurauto, dan zal er een vast
onkostenbedrag van 100% van uw totale huurbedrag worden ingehouden.
e. Annuleert u op de dag van ophalen (12uur) of komt u het voertuig niet ophalen zoals
overeengekomen met ondernemer en heeft u niet geannuleerd, dan zal er een vast
onkostenbedrag van 100%, van uw totale huurbedrag in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 17: PRIVACY BELEID
1. Ondernemer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hechten veel
waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
2. In dit Privacy beleid geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen
er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in
ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.
3. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover
of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document
.U kunt een verzoek tot “Definitief verwijdering persoonlijke gegevens” indienen bij onze
afdeling administratie.
4. Om uw persoonlijke gegevens te bekijken en te laten verwijderen, neemt u contact op met
info@autoverhuurhoogeveen.nl of telefonisch op 0528-220244 onder vermelding van uw naam
en adres ofwel uw rijbewijsnummer of geboortedatum (ter verificatie).
5. Om uw persoonlijke gegevens aan te passen of verwijderen, dient u deze gewenste aanpassing
te verantwoorden. Uw gegevens blijven na een verhuur nog 60 dagen in ons bestand actief, na
60 dagen zijn deze gegevens definitief niet meer in ons bestand. U heeft bij definitieve
verwijdering 60 dagen de tijd om de verwijdering te annuleren. M.u.v. schadegevallen,
wanbetalers veroordeling en of aangiftes. Bij een nieuwe reservering worden uw persoonlijke
gegevens opnieuw gevraagd.

ARTIKEL 18: GEGEVENSBESCHERMING
1. De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is bij Ondernemer zeer belangrijk. Ondernemer gaat
zorgvuldig en gevoelig met uw informatie (zoals uw rijbewijs, ID, het nummer van uw
AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN
betaalkaart, creditcard)om wanneer u deze invult in uw overeenkomst of invoert tijdens een
online reserveringsprocedure.
2. Alleen gegevens van creditcards worden per direct en definitief uit onze systeem verwijderd.
Bankgegevens worden weergegeven bij het bekijken van uw reservering, aanpassen of
verwijderen van uw betalingsgegevens of bij een reservering op onze website.
3. Het verwijderen van alle gegevens gebeurt na 60 dagen. Bij Ondernemer volgen algemeen
aanvaarde industrienormen ter bescherming van de persoonlijk identificeerbare informatie en
persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, zowel tijdens de transmissie als na
ontvangst.
4. Geen enkele methode van transmissie over het internet of methode van elektronische opslag is
echter 100% veilig. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te
gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute beveiliging van
deze gegevens niet garanderen.

ARTIKEL 19: EIGEN RISICO
1. Alle voertuigen van ondernemer zijn inclusief cascoverzekering. Een groene kaart en een kopie
van de autopapieren liggen in de auto.
2. De eigen risico van de klant kan verlaagd worden door middel van het gekozen pakket. Ook de
borgsom is te verlagen met het gekozen pakket. De prijzen van onderstaande pakketten en de
verlaging van eigen risico variëren per voertuig.
a) Pakket Basis: - Inzittende verzekering
- Ongevallen verzekering
- Dekking schade en diefstal
- Inclusief
b) Pakket plus: - Alles van het basispakket
- ANWB pechhulp inclusief vervangend vervoer
- Verlaag uw eigen risico
c) Pakket premium: - Alles van het plus pakket
- Ruiten en banden verzekering
- Verlaag uw eigen risico
3. Indien door eigen toedoen schade is gecreëerd aan het voertuig word de volledige schade claim
op de klant verhaald, indien er een extra verzekering wordt afgesloten gelden de voorwaarden
van de door de huurder vooraf afgesloten verzekering.
4. Uitgesloten van verzekering:
- Schade t.g.v. verduistering;
- Schade t.g.v. alcoholgebruik;
- Schade t.g.v. vervoer stoffen volgens de “Wet gevaarlijke stoffen vervoer”;
- Schade t.g.v. diefstal bij verwijtbaar onzorgvuldig handelen;
- Schade t.g.v. overschrijding laadvermogen en overbelasting van de laadklep;
- Schade veroorzaakt door een bestuurder welke niet in het bezit is van een geldig rijbewijs;
- Schade ontstaan in een niet op de “groene kaart” vermeld land;
- Schade ontstaan aan de lading door uitval van laadklep, koel- en vriesinstallatie is geheel
voor rekening van de huurder;
AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN
- Schade als gevolg van verkeerde routebeschrijving door navigatieapparatuur.
5. Verzekering van een eventueel getrokken voertuig is ten alle tijden voor rekening van de
huurder.
6. Bij schade dient de huurder dit te allen tijde te melden binnen 24 uur d.m.v. een volledig
ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier bij Autoverhuur Hoogeveen
7. Vernielingen en extreme vervuilingen worden direct doorbelast aan de huurder met een
minimum van € 25,-.

ARTIKEL 20: STAAT VAN HET VOERTUIG/SCHADE
1. Ondernemer staat garant dat het voertuig op het moment van de aanvang van de huurperiode
in deugdelijke staat verkeert.
2. Klant verklaart het voertuig zonder zichtbare gebreken en/of beschadigingen te hebben
ontvangen, tenzij in de schaderegistratie anders is aangegeven.
3. Ingeval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het gehuurde voertuig, is klant verplicht
de ondernemer hiervan onmiddellijk zowel telefonisch als schriftelijk te informeren en daarna de
instructies van Ondernemer op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of
andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben.
4. Graag van situatie foto’s maken als bewijs.
5. Ten allen tijde dient klant zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend
schadeaangifteformulier naar klant te zenden.
i. Ingeval van een technische/motorische storing in het buitenland zijn de kosten van een
eventuele reparatie van het voertuig voor rekening van Ondernemer. Ingeval van een
niet technische storing, zijn de kosten van schade in het buitenland voor de rekening
van de Klant.
ii. Indien klant niet (tijdig) voldoet aan één van de genoemde verplichtingen in deze
Huurvoorwaarden en dat zou leiden tot een verlies van aanspraak op
verzekeringsuitkering(en) of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen dan
wel anderszins Ondernemer zou schaden dan is klant voor deze schade aansprakelijk.
Dit geldt eveneens indien een en ander ertoe leidt dat de vordering van een derde niet
in volle omvang kan worden beoordeeld.
iii. Klant is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van de waardepapieren,
zoals kentekenbewijs en grensdocumenten, alsook autosleutels en gereedschappen.
iv. Klant is verplicht deze schade bij het terugbrengen van het voertuig of anders zo
spoedig mogelijk te vergoeden via bankoverschrijving/creditcard/contant/pin.

ARTIKEL 21: BETALING
1. De klant dient bij aanvang van de huur een waarborgsom voor de huur van het voertuig te
betalen. De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk per voertuig en zal door de ondernemer
worden aangegeven. Tevens staat de waarborgsom per voertuig vermeld op de website van
ondernemer.
2. De betaling zal, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, voor vertrek dienen plaats te vinden
3. Betaling per bank is slechts mogelijk indien dit minimaal 48 uur voor vertrek zichtbaar is.
4. Bij niet tijdige betaling wordt de klant schriftelijk of elektronisch aangemaand.
5. Bij niet tijdige betaling schiet de afnemer tekort in de nakoming van de overeenkomst en komt
de klant in verzuim zonder daartoe een ingebrekestelling is vereist.
AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN
6. Bij niet tijdige betaling is de klant aan ondernemer de navolgende kosten verschuldigd:
• de wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) maand over het
opeisbare bedrag;
• administratiekosten zoals die jaarlijks door ondernemer worden vastgesteld;
• aanmaningskosten per schriftelijke of elektronische aanmaning. De aanmaningskosten
worden éénmaal per jaar door
7. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit
hoofde van de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedragen mochten
vallen, komen voor rekening van de afnemer.
8. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten van
het door de gerechten gehanteerde toepasselijke liquidatietarief met een maximum van 15%
van het te incasseren bedrag resp. van de orderwaarde.
9. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid 1
bedoelde bedrag dan kan ondernemer deze werkelijk gemaakte kosten op de klant verhalen.
10.Ondernemer geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Debtt B.V., De Oude
IJssel 3, 8253 PV Dronten, KvK 82929823.

ARTIKEL 22: AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van
gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords,
behoudens voorzover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten,
dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde
beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die de ondernemer bij
de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van
de ondernemer – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de
verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige
schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de ondernemer nimmer gehouden
tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voorzover de schade
gedekt wordt door een door de ondernemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven.
4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de ondernemer tot vergoeding van de vastgestelde
schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop
de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
5. Ingeval de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de
verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de ondernemer
tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
6. De klant verliest diens rechten jegens de ondernemer, is aansprakelijk voor alle schade en
vrijwaart de ondernemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van
schade indien en voorzover:
- voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de
ondernemer strijdig gebruik van het gehuurde voertuig door de klant;
AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN
- voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen,
informatiedragers e.d. die door of namens de klant aan de ondernemer zijn verschaft
en/of voorgeschreven;
- voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de klant aan de
ondernemer.

ARTIKEL 23: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle voertuigen die ondernemer aan de klant ter beschikking stelt, voor het uitvoeren van het
overeengekomen, blijven ten allen tijde eigendom van de ondernemer.
2. Ingeval de ondernemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake
gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de ondernemer vergoeding
van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

ARTIKEL 24: WANPRESTATIE EN ONTBINDING
1. Indien de klant op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn
zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
2. Onverminderd het bepaalde in de wet zal de ondernemer in geval van wanprestatie door de
klant het recht hebben de prestaties binnen de gesloten overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren,
zulks te zijner keuze.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de
klant en de ondernemer gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de
klant in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surséance van betaling wordt
verklaard, liquideert, door een derde is of wordt overgenomen, de klant voornemens is zich
metterwoon buiten Nederland te vestigen of door executoriale beslaglegging wordt getroffen,
onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of
handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de
curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de surseance van betaling de uit
de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 25: OVERMACHT
1. Ingeval van overmacht is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de ondernemer onafhankelijke
omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk
maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft de ondernemer bovendien het recht haar
prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder
meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d.
omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en
natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt
bij de ondernemer., diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de
verbintenis zijn ingeschakeld.
AVW AUTOVERHUURBEDRIJF AUTOVERHUUR HOOGEVEEN
4. Ingeval de klant op enigerlei wijze tegenover de ondernemer in gebreke mocht blijven prompt
aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance
van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de
onderneming van de klant, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan de
ondernemer verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 26: KLACHTENREGELING
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft
geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord
kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar
is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 27: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE
1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de
vervoersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. met uitsluiting van de bepalingen
van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen
dwingend recht bevatten.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de
Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

ARTIKEL 28: WIJZIGINGSCLAUSULE
1. Ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder
instemming van klant te wijzigen.
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn
gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een
aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Bel ons
0528 - 22 02 44

Autoverhuur Hoogeveen
Plesmanstraat 89
7903 BG Hoogeveen

BTW nummer:
NL002280853B21

Openingstijden

Maandag
08:00 - 17:00 uur

Dinsdag
08:00 - 17:00 uur

Woensdag
08:00 - 17:00 uur

Donderdag
08:00 - 17:00 uur

Vrijdag
08:00 - 17:00 uur

Zaterdag
08:00 - 16:00 uur

Zondag
Gesloten


Venster sluiten

In verband met de Covid-19 uitbraak nemen wij verschillende maatregelen.

Ook introduceren wij de haal en breng service voor onze verhuur voertuigen klik hier.